תזונה פונקציונלית - תנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר Functional-Nutrition.co.il

צוות המרכז לתזונה פונקציונלית מקדם בברכה את הסכמתכם להשתמש באתר ובשירותיו השונים.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

כללי

השימוש באתר, הרשמה לשירותיו השונים ורכישת מוצרים שונים, מעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש, לכן קראו אותם בעיון רב. במידה ואינכם מסכימים לתנאים עליכם להימנע מהשימוש באתר ומהרשמה לשירותיו.

בעלי ומפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון זה ותנאי שימוש אלו מעת לעת ובכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלי ומפעילי האתר. תאריך הגרסה האחרונה של תנאי השימוש מצוין בתחתית העמוד.

המלל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. המלל האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ועל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כגון טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכדומה. כמו כן תנאים אלו חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או כל אמצעי תקשורת אחר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הגולשים והרוכשים באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

טעות סופר בתיאור מוצר או מוצרים לא תחייב את המרכז.

תמונות מוצר או מוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף לכך, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיוצא בזה בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

האתר, בעליו ומפעיליו רשאים אינם מתחייבים שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

האתר, בעליו ומפעיליו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.

מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה האתר, בעליו ומפעיליו או מי מטעמם בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

האתר ומפעיליו יהיו רשאים לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר או למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתם הבלעדי, בלי צורך לספק נימוק ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

מסירת פרטים שגויים במתכוון;

ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

זכויות קניין

זכויות יוצרים © 2023 Functional-Nutrition.co.il (להלן "האתר").

זכויות יוצרים 1993 - 2023 ©  המרכז לתזונה פונקציונלית (להלן "המרכז").

זכויות יוצרים 1993 - 2023 ©  יוסי שבח, ענת שבח (להלן "הבעלים").

כל זכויות הקניין הרוחני שמורים, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, מלל, HTML, מצגות, גרפיקה, סרטונים, שיטות ותוכניות בריאות, שם האתר, לוגו, סימני מסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא נרשמו), מבנה האתר ומרכיביו וכן חומר מוצג של צד שלישי.

אין לעשות שימוש פומבי או מסחרי כלשהו בתכני האתר, כולל אך לא רק, העתקה, תרגום, תקצור, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, הכנסת שינויים, מכירה, הפצה, הצגה.

משתתפי ובוגרי הקורסים המקצועיים ללימודי המשך כדוגמת הקורס 'דיאטת השעורה' והקורס 'תזונה פונקציונלית', מתחייבים לשמור על זכויות הקניין ולהימנע מללמד תכנים אלו, נשות ואנשי מקצוע מתחומי הטיפול והבריאות. התחייבות זו להימנע מללמד אחרים היא גם במסגרת מוסדות להכשרת מטפלים וגם במסגרת פרטית או כל מסגרת אחרת. הזכות ללמד את שיטות תכניות הבריאות כדוגמת הקורס 'דיאטת השעורה' והקורס 'תזונה פונקציונלית', היא של יוסי שבח ו/או ענת שבח בלבד.

התר מוגבל

המרכז מעניק התר מוגבל להציג על מחשב אישי, להדפיס, להוריד ולהשתמש במידע וזאת למטרות שימוש פרטי פנימי, לימודי, לא-מסחרי בלבד, בפרט שישמרו התנאים הבאים:

לא יעשה שינוי של המידע; ישמרו כל הזכויות השמורות והבחנות קנייניות אחרות; כולל ציון מקור המידע.

ללא הגבלת הנ"ל, אין להשתמש בכל מידע למטרות מסחריות או לכל הצגה פומבית (מסחרית או לא מסחרית). כולל כל מידע או אזכור בתוך כל מידע, מוצר או שרות שהנך יוצר, מפיץ או מספק. העתקה או העברה של כל מידע לתוך אתר אינטרנט שלך או כל אתר אינטרנט או שרת.

ההתר המוגבל מוענק רק ואך ורק למידע החופשי והפתוח לכלל הגולשים המצוי באתר. ההתר אינו מוענק למידע הסגור הניתן במסגרת המוצרים הנמכרים באתר כגון כנסים, קורסים, סדנאות, הרצאות אך לא רק, או הניתנים חינם לנרשמי רשימות התפוצה כגון הרצאות העשרה הנערכות בצורה דיגיטלית או פיזית.

גבולות האחריות

המידע התכנים והשירותים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (as is) ו/או "כפי זמינותם" (as available) וללא אחריות מכל סוג שהוא בנוגע לאתר או למידע המופיע בו.

האתר יעשה כל מאמץ על מנת לספק מידע מדויק, למרות זאת האתר מתנער בזאת מכל אחריות מפורשת ו/או מכללא לגבי השימוש באתר, לרבות כל אחריות בנוגע לאיכות, דייקנות, שלמות, עדכניות או התאמה למטרה ספציפית של המידע באתר או של כל מוצר או שרות המוזכרים באתר, לנזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים ומכל שימוש באתר, לנזקים הנובעים מכל שימוש במידע המופיע באתר. אתר זה עשוי להכיל אי-דיוקים, טעויות דפוס, או שגיאות אחרות. האתר אינו מקבל על עצמו שום התחייבות לעדכן את המידע או להודיע על התפתחות נוספת בנוגע לתחומים המוזכרים. המידע עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה. האתר או מי ממפעיליו לא יישאו בחבות או באחריות כלשהם לאי אילו נזקים שיגרמו בקשר לתכני או שירותי האתר, לרבות התוכן והמידע בכנסים, בקורסים, בסדנאות, בהרצאות, במסגרת ייעוץ או כל מוצר אחר שנרכש באתר. אין לראות במידע המפורסם באתר או בשירותי האתר משום הבטחה ו/או התחייבות לתוצאה כלשהי. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי האתר או שירותי האתר ו/או המרכז ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות היועצים, העורכים והכותבים המשתתפים בעריכתו או מי ממפעיליו.

התוכן והמידע שבאתר ובשירותי האתר, אינם מהווים תחליף לאבחון וייעוץ רפואי או/ו מקצועי

המידע המופיע באתר, לרבות כנסים, קורסים, סדנאות, הרצאות, ייעוץ או כל מוצר אחר שנרכש באתר, מיועד להרחבת הידע האישי וההבנה הכללית בלבד כך שתוכלו להיות שותפים פעילים בשמירה על בריאותכם ואיכות חייכם, אולם המידע אינו מתיימר להיות ואינו מהווה בשום אופן ובשום מקרה תחליף לאבחון או טיפול, להנחיה רפואית, חוות דעת רפואית, או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. אין להשתמש במידע המופיע באתר או בשירותי האתר ואין להסתמך על מידע זה לצורך אבחון או טיפול בבעיות בריאותיות. לעיתים, התוכן והמידע מבטא דעה אישית של הכותבים בלבד. המידע באתר הינו כללי מטבעו ואינו ספציפי אליך. אין לבצע החלטה או שינוי בנוגע לטיפול ו/או תזונה ו/או תפריט ו/או תוספי תזונה ו/או צמחי מרפא ו/או תרופה בהתבסס על המידע המופיע באתר. כל החלטה או שינוי בנוגע לבריאותכם, לטיפול ו/או תזונה ו/או תפריט ו/או תוספי תזונה ו/או צמחי מרפא ו/או תרופה צריכה להיעשות באמצעות יעוץ עם מטפל מקצועי ומוסמך בתחום הבריאות או באמצעות יעוץ רפואי על ידי רופא בהתאמה.

תמיד חפשו ייעוץ רפואי או/ו מקצועי מהרופא או/ו ממטפל מקצועי מוסמך בתחום הבריאות, בכל שאלה הנוגעת למצבכם הרפואי, הן במצבי בריאות והן במצבי חולי כרוניים או אקוטיים. במצבי חולי ובפרט במצבי חירום רפואיים יש צורך לפנות במיידי לרופא מומחה או לפנות לקבלת טיפול רפואי נאות בבית חולים. פנייה מיידית לבית חולים במצבי חירום רפואיים יכולה למנוע התדרדרות במצב הבריאותי ולהציל חיים. עיכוב או הימנעות קבלת טיפול במסגרת בית חולים, עלולה להוביל להתדרדרות במצב הבריאותי ואפילו לסכן חיים.

אין לראות בתוספי תזונה הנמכרים או המומלצים באתר, כבעלי יכולת למנוע או לרפא או לפתור מחלות, בעיות בריאות או תסמינים שונים.

גם אם ניתן להבין מתיאור מוצר באתר או מתיאור ממצאי המחקרים שנעשו על מרכיביו או על רכיבים המצויים בהם, שהוא יכול לסייע במצבי חולי מסוימים, הנכם מצהירים שלא תהיה לכם כל טענה או תלונה על כך ושאתם מבינים שתוספי התזונה של המרכז אינם מיועדים למניעה או ריפוי של מחלות, בעיות בריאות ותסמיניהם.

המרכז אינו מספק אחריות למוצרים.

המרכז אינו מייצר את המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא יישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם מוצרים שהוא אינו מייצר.

המרכז לא יישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריו. אופן אחסון המוצר ואופן השימוש בו מפורטים בתווית המוצר או/ו בדף המוצר.

רכישה באשראי

רכישת ייעוץ, כנס, קורס, סדנה, הרצאה או כל מוצר אחר המוצע באתר, מותנה בשילוב התנאים הבאים יחד:

גיל הרוכש מעל 18 שנים. במקרים בהם גיל הרוכש מעל 18 שנים אך מוגדר לא כשיר, הרכישה צריכה להתבצע על ידי האפוטרופוס שלו.

על הרוכש להיות בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה, כולל כתובת דואר אלקטרונית תקינה.

על הרוכש להיות בעל כרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט אמריקן אקספרס ודיינרס.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה בחנות האתר של הרוכש הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הרוכש לבצע את הרכישה ו/או לעסקת הרכישה עליה התחייב. הרוכש וכל המשתמשים מטעמו/ה יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר ובחנות האתר.

במסגרת ביצוע פעולות רכישה באתר, כל רוכש מתבקש להכניס פרטים שונים, כמצוין וכאמור לעיל ובמקומות הרלוונטיים. מסירת פרטים אלו הינה תנאי הכרחי לרכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. על הרוכש באתר חלה חובה למסור מידע מלא, עדכני ומדויק. מפעילי האתר שומרים על זכותם לפעול על פי שיקול דעתם הבלעדי, במקרה בו רוכש באתר יפר התחייבות זו, לרבות (אך לא רק) בדרך של ביטול חד-צדדי של המנוי ו/או העסקה או הגבלתם.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה והרכישה

התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פיי פאל וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתם של האתר ומפעיליו.

אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.

במידה ושירות "ארנק אלקטרוני" או כל שירות דומה יהיה זמין לשימוש באתר, ואם החליט המזמין לשלם באמצעות שירות כזה, האתר ומפעיליו יוכלו לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מאמצעי שירות אלו. השימוש וקבלת האישור מאמצעי שירות אלו כפופים לתנאי השימוש שלהם כדוגמת זה המופיע באתר אמצעי השירות, בהתאמה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

במקרה בו לא אושרה  העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו האתר ומפעיליו מחויבים בכפוף לכך שהאתר ומפעיליו ישיבו למזמין כל סכום ששולם אם שולם לאתר ומפעיליו ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון או משירות ארנק אלקטרוני זמין במידה ואושר.

במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

אספקה

במקרים בהם המוצר נמכר ישירות על ידי האתר ומפעיליו ולא על ידי גורם שלישי, אספקת המוצר על ידי האתר תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" במידה ויהיה זמין באתר. כלומר לאחר שהמוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהרוכש הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.

במקרים בהם המוצר נמכר ישירות על ידי האתר ומפעיליו ולא על ידי גורם שלישי, האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כדי שהמוצר יגיע מוקדם ככל שניתן.

האתר ומפעיליו יעשו כמיטב יכולתם לספק את המוצרים מוקדם ככל שניתן ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח.  
זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם האתר ומפעיליו הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.

במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

במידה והמשלוחים יבוצעו על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים, תנאי חברת השליחויות יחייבו את הרוכש.

דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" במידה ויהיה זמין באתר, האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

 

מועדי פתיחת כנסים, קורסים, סדנאות והרצאות, מושפעים ממשתנים שונים, כדוגמת מינימום נרשמים הדרוש לפתיחה, כוח עליון, אך לא רק.

גם מועד מתן ייעוץ אישי על ידי בעלי ומפעילי האתר עשוי להשתנות עקב השפעת משתנים שונים.

במקרים בהם הייעוץ האישי ניתן על ידי גורם שלישי אליו הפנה האתר, האחריות על קביעת המועד ועמידה בו תהיה על הגורם השלישי.

במקרים בהם המוצר הוא תוסף תזונה או תכשיר אחר המסופק על ידי גורם שלישי אליו הפנה האתר, האחריות על קביעת מועד האספקה ועמידה בו תהיה על הגורם השלישי.

מפעילי ובעלי האתר לא יהיו אחראים על מועדי האספקה של הגורם השלישי.

האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

  1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
  2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
  3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).

על הלקוח להודיע מיידית לאתר ולמפעיליו אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

בעלי ומפעילי האתר יעשו ככל יכולתם לספק את השירות, המוצר או הייעוץ המובטח על פי לוח הזמנים שפורסם באתר או שתואם ישירות מול הרוכש. עם זאת, יתכנו שינויים בשל מגבלות שונות. במקרה זה, כמו גם מסיבות שונות אחרות, הרוכש תמיד יכול להחליט על ביטול העסקה על פי סעיף 'ביטול עסקה על ידי הלקוח' המפורט בתנאי שירות אלו.

ביטול עסקה על ידי המזמין

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל office at functional-nutrition.co.il (בשליחת הודעה כתובה, יש צורך להוסיף לכתובת הדוא"ל @ במקום 'at'. בנוסף לכך, לשים לב שלא יהיו  רווחים בין המילים והסימנים).

ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בהוראות חוק הגנת הצרכן, כגון טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות; מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים התשנ״ה–1995, אך לא רק.

למען הסר כל ספק, ביטול עסקה והחזרת מוצר לא תתאפשר במוצרי מזון ותוספי תזונה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, וגם במוצרים דיגיטליים המוצעים לרכישה באתר, אשר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ״ה–1995.

במקרים בהם יתאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצר ע”י הלקוח, הדבר יתאפשר בכפוף לכך שהמוצר יוחזר בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש.

במקרים בהם יתאפשר ביטול עסקה, לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות נוספות של חוק הגנת הצרכן בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזרת המוצר, יחולו גם-כן.

ביטול עסקה עקב פגם יתאפשר בתנאי והפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם עקב שימוש בו על ידי הלקוח.

ביטול עסקה על ידי האתר ומפעיליו

האתר ומפעיליו יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש, לגולש או למזמין, והאתר ומפעיליו ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או ישיבו לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ומפעיליו ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאים האתר ומפעיליו לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה, כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדית, שלא לספק שירות מסוים. במקרה כזה יקבל הלקוח הודעה על ביטול העסקה או לחילופין, תוצע לו תמורה חליפית. במידה והלקוח לא יקבל את הצעת התמורה החליפית, יהיה רשאי לבטל את העסקה ולא יחויב בהוצאות כל שהן.

קישורים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. המרכז אינו אחראי לתכנים של אתרים מקושרים אלו ולא אחראי לנכונות או להתאמה של המידע המופיע באתרים אלו. הכללה של הקישורים באתר אינו מצביע על תמיכה של האתר באתרים המקושרים. השימוש בקישורים הינו באחריות המשתמש.

אזכור לכל מידע, מוצר או שרות של צד שלישי באתר או באתרים המקושרים, אין משתמע מכך תמיכה/אישור מצד האתר.

שמירה על פרטיות המשתמש

אתר Functional-Nutrition.co.il מתחייב בזאת לשמור על פרטיותכם. הפרטים שיתקבלו מכם באתר ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטיים שונים, ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית. כל מידע אישי אשר ישלח אלינו באמצעות טופס "צור קשר" יישאר חסוי בהתאם לחוק הסודיות הרפואית. 

לעולם לא נשתמש בדואר האלקטרוני שלכם חוץ מאשר לשלוח אליכם את השירות ו/או את המידע ו/או תוכן אליו נרשמתם לקבל, כגון ניוזלטר לנרשמים לניוזלטר ולקהילת החברים, מענה לשאלות שנשלחו באמצעות טופס 'צור קשר', עדכון בנוגע לקורסים, סדנאות, הרצאות, כנסים, עדכונים, מוצרים, מבצעים והטבות.

זכותכם בכל עת להסיר את פרטיכם מרשימת התפוצה אליה נרשמתם באמצעות לחיצה על הקישור "הסרה מרשימת התפוצה" שיופיע בעת קבלת הניוזלטר/המידע בדואר האלקטרוני.


בהתייחס לרכישה באתר, כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר ומפעיליו.

האתר ומפעיליו לא יעבירו את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

האתר ומפעיליו לא יעשו כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

למרות האמור לעיל, האתר ומפעיליו יהיו רשאים להעביר פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ומפעיליו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

האתר ומפעיליו יוכלו להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותם של האתר ומפעיליו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ומפעיליו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

האתר ומפעיליו יהיו רשאים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

בקיום מקרים שאינם בשליטתם של האתר ומפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר ומפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. הנכם מסכימים בזאת כי לבתי המשפט בראשון לציון תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.

הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

עודכן לאחרונה בתאריך: 14.4.23

 

[Top]

המרכז לתזונה פונקציונלית פועל משנת 1993.

האתר מרכז ידע חשוב בתחומי תזונה נכונה, בריאה, מאוזנת ומבוססת מדע ומסורת, לרבות תזונה פונקציונלית, מזון פונקציונלי, דיאטה, מתכונים בריאים, תוספי תזונה, צמחי מרפא ותבלין.

התלמידים שלנו מתייחסים לאתר כסוג של אנציקלופדיה תזונתית וכמקור לקבלת תשובות מהימנות המבוססות על ניסיון רב שנים, לשאלות בנושאי תזונה.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת החברים שלנו, ולקבל במתנה הרצאות מעשירות. ההרצאות מתקיימות אונליין ומיועדות לקהל הרחב ולקהל המקצועי, בהתאמה.

המרכז לתזונה פונקציונלית

לשליחת הודעה בווטסאפ:
 תנאי שימוש
 תקנון דיוור מפת אתר

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

© כל הזכויות שמורות functional-nutrition.co.il יוסי וענת שבח ©
אין לעשות שימוש פומבי או מסחרי כלשהו בתכני האתר, כולל אך לא רק, העתקה, תקצור, שכפול, פרסום, הוצאה לאור, הכנסת שינויים, מכירה, הפצה או הצגה.
החומר המופיע באתר ניתן להורדה ולשימוש אישי בתנאי שישמרו זכויות היוצרים.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape